Privacyverklaring ASQ EVE

 

ASQ EVE, gevestigd te Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
ASQ EVE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ASQ EVE (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt door bijv. een profiel aan te maken op mijn website;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer


De manier waarop ik gegevens verzamel:
ASQ EVE verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of door een evt. intake per telefoon. ASQ EVE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met ASQ EVE hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
ASQ EVE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
ASQ EVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ASQ EVE verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ASQ EVE een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ASQ EVE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
ASQ EVE gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASQ EVE;
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij ASQ EVE een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ASQ EVE van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@asqeve.nl. ASQ EVE reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
ASQ EVE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@asqeve.nl

Versie: Januari 2020

Neem vrijblijvend contact met mij op

info@asqeve.nl

06 – 519 55 369